Algemene voorwaarden – Kim Zwaenepoel/SaveUp

Kim Zwaenepoel/SaveUp, met maatschappelijke zetel te Kwekersstraat 2B, 8000 Brugge en ondernemingsnummer BE0768.531.394.

Artikel 1 Begrippen
1.1 SaveUp: mevrouw Kim Zwaenepoel, handelend onder de naam SaveUp, ingeschreven bij Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0768.531.394, die in deze algemene voorwaarden verder wordt aangeduid als ‘SaveUp’.
1.2 Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3 Overeenkomst: de opdracht die wordt gesloten tussen SaveUp en de klant.
1.4 De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.saveup.be.
1.5 SaveUp verleent diensten op het gebied van spaarcoaching.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van SaveUp en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen partijen.
2.2 De algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met SaveUp overeengekomen.
2.4 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde overeenkomsten van klant.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen op de website zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Een aanbod wordt gedaan via de website, via e-mail of via sociale media.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is een offerte gedurende veertien dagen na dagtekening geldig. Indien klant de offerte niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt,  vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen.
3.4 De producten, diensten en online trainingen die op de website aangeboden worden staat telkens een prijs bij vermeld. Bij een traject op maat kan de klant steeds een offerte opvragen.
3.5 De overeenkomst komt tot stand middels een (elektronische) factuur.
3.6 Voor het afnemen van producten, diensten en online trainingen kan klant tevens bestellingen doen op de website. De overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
3.7 De producten, diensten en online trainingen via de website dienen onmiddellijk te worden betaald.
3.8 Wanneer de klant een dienst of online training aankoopt bestaat de verplichting tot de betaling van de volledige som. Zelf wanneer de dienst of online training voortijdig wordt beëindigd door de klant zal de klant de volledige som moeten betalen.

Artikel 4 Medewerking door klant en uitvoering van de overeenkomst
4.1 Klant zal SaveUp tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
4.2 Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SaveUp verstrekte informatie, ook als deze afkomstig zijn van derden.
4.3 Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat klant zijn in artikel 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door klant verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant en is SaveUp bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
4.4 SaveUp is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de klant zijn verstrekt.
4.5 SaveUp voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. SaveUp is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de klant beoogde. De klant staat zelf in voor de uitvoering en draagt daar de volledige verantwoordelijkheid voor.
4.6 SaveUp is geen schuldhulpverlener en geen financieel adviseur. Wel een spaarcoach.
4.7 Zodra de klant de desbetreffende factuur volledig heeft voldaan, dan zal alles uitgevoerd worden zoals beschreven bij het product, de dienst of de online training.
4.8 SaveUp zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

Artikel 5 Wijzigingen van de overeenkomst
5.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomsten/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.
5.2  Klant aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
5.3 Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van SaveUp op en is voor klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 6 Prijzen
6.1 SaveUp legt de prijzen vast in de webshop. De prijs is steeds afhankelijk van het product, de dienst of de online training.
6.2 De prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
6.3 SaveUp heeft steeds het recht om de prijzen te wijzigen.
6.4 De reiskosten zullen vermeld worden op de webshop.
6.5 Reistijd langer dan een half uur enkele reis, worden voor de helft in rekening gebracht.

Artikel 7 Betaling
7.1 Bij een factuur dient de klant de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen door overschrijving op de bankrekening vermeld op de factuur. Bij een bestelling via de website dient de betaling onmiddellijk te gebeuren.
7.2 Indien de klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim. SaveUp is dan bevoegd de vordering uit handen te geven. Naast het verschuldigde bedrag aan SaveUp wordt de klant dan ook gehouden aan de
vergoeding van 15% buitengerechtelijke incassokosten en van eventuele gerechtelijke kosten.
7.3 Indien klant het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient hij dat binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur schriftelijk gemotiveerd aan SaveUp te melden. Indien klant niet
aan bovenstaande heeft voldaan, wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard.
7.4 SaveUp behoudt zich het recht voor om een gesprek in rekening te brengen als de klant zich niet tijdig heeft afgemeld. De afmelding dient tenminste 24 uur voor de afspraak ontvangen te zijn.
7.5 Geld-terug-garantie: Indien na het volgen van de Save Academy en alle opdrachten gemaakt te hebben niet meer bespaard is dan de aankoop van de Save Academy krijgt de klant zijn geld terug. De klant heeft na aankoopdatum 30 dagen de tijd om zijn geld-terug-garantie aan te vragen.

Artikel 8 Levering
8.1 Indien de klant een digitaal product of online training via de website heeft besteld, dan geschiedt de levering eveneens digitaal. De klant kan het product of de online training direct na het plaatsen en betalen van de bestelling downloaden of toegang krijgen.
8.2 Indien de klant een digitale dienst via de website heeft besteld, dan zal er contact opgenomen worden om een afspraak in te plannen.

Artikel 9 Herroepingsrecht
9.1 Het ontbinden van digitale producten en online trainingen is niet mogelijk wanneer de klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst.

Artikel 10 Online trainingen
10.1 Toegang tot online trainingen is persoonlijk. De toegang en de inhoud van de trainingen mag niet gedeeld worden met derden. Bij het vermoeden van het delen van de toegang en de inhoud van de online trainingen zal de toegang voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden zonder dat SaveUp enige vergoeding verschuldigd is.
10.2 Zolang de klant betaald voor zijn abonnement is de online training beschikbaar.
10.3 Indien SaveUp ervoor kiest om de online training niet langer aan te bieden zal de klant daarvan tijdig op de hoogte gebracht worden.


Artikel 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van SaveUp, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
11.2 Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van SaveUp zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van SaveUp, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
11.3 SaveUp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer als gevolg van overmacht niet aan de verplichtingen kan voldaan worden. Als de verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Artikel 12 Geheimhouding
12.1 Alles wat in het contact tussen SaveUp en klant besproken wordt tijdens een afspraak, blijft vertrouwelijk. SaveUp treedt met betrekking tot het besprokene niet naar buiten richting een andere derde partij. Alleen de klant zelf heeft het recht te beslissen wat naar buiten komt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Ten aanzien van de overeenkomst van SaveUp geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. SaveUp kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid over de overeenkomst. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat SaveUp niet kan garanderen dat de door klant gewenste resultaten die met de hulp van SaveUp door klant worden beoogd (daadwerkelijk) behaald worden.
13.2. SaveUp is niet aansprakelijk voor het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van het internetnetwerk, alsmede voor technische storingen waardoor de website of de online omgeving voor het downloaden van het digitale product of toegang online training tijdelijk niet beschikbaar is. SaveUp stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online trainingen zo snel als kan terug beschikbaar zijn. SaveUp kan echter geen enkele garantie bieden. De klant kan hier geen vergoeding voor vorderen wanneer dit binnen redelijke proportie blijft.
13.3. SaveUp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor handelingen die door de klant worden uitgevoerd op basis van het door SaveUp gegeven advies.
13.4. SaveUp is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
13.5 SaveUp is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
13.6 Indien SaveUp aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van SaveUp met betrekking tot haar diensten.
13.7 De aansprakelijkheid van SaveUp is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, of indien SaveUp niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door klant betaalde bedrag.
13.8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SaveUp.
13.9 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14  Algemene verordening Gegevensbescherming
14.1 Door het aanvaarden van het aanbod of het aanmaken van een account verklaart de klant akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens conform het privacybeleid.
14.2 De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van SaveUp of die van een derde partij.
14.3 Klant heeft recht op inzage van zijn persoonsgegevens en het recht deze te laten wijzigen of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk persoonsgegevens over te laten dragen naar een derde partij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

Artikel 15 Geschillen
15.1 Indien klant een klacht heeft, dient klant dit schriftelijk te zenden aan kim@saveup. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door SaveUp in behandeling genomen, waarna klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
15.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen omtrent deze voorwaarden, zullen bij uitsluiting gebracht worden voor de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de SaveUp woonachtig is.
15.3 Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 16 Slotbepaling
16.1 SaveUp is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden die op de website www.saveup.be vermeld staan.
16.2 Ingeval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel de vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel de vernietigende bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, de strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
16.3 Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SaveUp.

Winkelwagen